Efterbesiktning

Part har rätt påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel är avhjälpta.

Efterbesiktning verkställs utan dröjsmål efter avhjälpandet. Beställaren får också påkalla efterbesiktning om entreprenören underlåter att avhjälpa felet i rätt tid.

Om entreprenören har påkallat efterbesiktning men någon sådan inte kommer till stånd på grund av beställarens underlåtenhet, ska de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta anses vara avhjälpta.

Ersättning till besiktningsman: Av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke