Garantibesiktning

Garantibesiktning påkallas av beställaren och verkställs före utgången av den kortaste garantitiden, om inte parterna avtalat om annat.

Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden, det vill säga fel som vid slutbesiktningen inte märkts eller heller inte bort märkas.

Vid garantibesiktningen ska inte besiktningsman notera sådant som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen. Om besiktningsman vid slutbesiktning har förbisett fel kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa fel om det inte är påtalat (reklamerat) enligt 6/18-månaders regel.

Garantibesiktningen omfattar inte efterbesiktning av ej avhjälpta fel från slutbesiktning. Om part så önskar kan part även påkalla efterbesiktning av tidigare utförd besiktning att utföras i samband med garantibesiktningen.

Ersättning till besiktningsman bekostas av beställaren.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke