Slutbesiktning

Vid nyproduktion/renovering ska slutbesiktning verkställas vid kontraktstidens utgång om inte parterna avtalat om annat eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts färdigställd.

Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras.

Part har rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställaren tar eller begär att få ta delen i bruk.

Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning. Kallelse utgår till parter i god tid ca 14 dagar före besiktning.

Att en part utan godtagbart skäl underlåter att närvara vid besiktning utgör inte hinder för besiktningens verkställande. Ersättning till besiktningsman: Av beställaren.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke